ALBAYRAK VAKFI, KAMU YARARI VAKFINA DÖNÜŞTÜ


Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve onların ülkemizdeki temsilcileri olan vakıf ve derneklerimiz kamu yararına birçok faaliyet yerine getirmekte, yaptıkları hizmetler ile devletin en önemli yükümlülüğü olan sosyal politikalar alanında katma değer yaratırken aynı zamanda ülkemizin demokratikleşmesi için önemli katkılar sağlamaktadırlar.

2007 Yılında kurulan Albayrak Vakfı; toplumsal dayanışma ahlakı içinde yoksulların gözetilmesi, çeşitli hayır kurumlarının ayakta tutulması, kamu hizmeti işlevi görecek çeşitli yapıların inşası gibi amaçlarla faaliyet göstermeye başlamıştır. 

Vakıf statüsünde ülkemizde yaklaşık 4.603 vakıf bulunmakta olup, bunların 246 tanesi B.K.K. Vergi Muafiyeti tanınan vakıf statüsünde bulunmaktadır. 

Albayrak Vakfı, Bakanlar Kurulunun 11/06/2012 tarih 2012/3300 sayılı kararınca kamu yararı hizmet yapan vakıf statüsünde Vergi Muafiyeti almaya hak kazanmıştır. 

Kamu yararı faaliyeti, kanunda öngörülen bir veya birden fazla amacı destekleyen veya teşvik eden herhangi bir yasal faaliyet demektir. Aşağıda ki liste söz konusu kamu yararı faaliyetlerini listelemektedir; 

• Amatör atletizm 

• Bedensel veya Zihinsel özürlülerin korunması ve bunlara sağlanan yardımlar 

• Bilimsel faaliyetler 

• Çocukların, gençlerin ve çaresizlerin korunması 

• Demokrasi 

• Dini faaliyetler 

• Ekoloji veya çevrenin korunması 

• Egitim, ögretim ve bilgilendirme 

• Güzel Sanatlar 

• Hayır faaliyetleri 

• Hükümet yükünün hafifletilmesi 

• Irk, etnik, din veya yasa ile belirlenen diğer ayırımcı faaliyetlerin engellenmesi 

• İnsani veya afet yardımı 

• Kamu yararını destekleyen veya teşvik eden diğer her türlü faaliyet 

• Kültür 

• Mültecilere yardım 

• Medeni haklar veya insan hakları 

• Ruhi veya fiziksel sağlık 

• Sosyal dayanışma 

• Sosyal ve ekonomik kalkınma 

• Sosyal Refah 

• Tarihi eserlerin korunması 

• Tıbbi bakım 

• Tüketicinin Korunması 

• Yaralı ve savunmasız hayvanların korunması 

• Yoksulluğun önlenmesi